C. Hospital, 5, 43519 El Perelló     Tel: +34 977 491 033     Email: administracio@generainnovacio.com  Genera Igualtat a Facebook

Avís Legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL


Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: GENERA INNOVACIÓ, S.C.C.L.

Domicili Social: C/ HOSPITAL, 5 43519 EL PERELLÓ(Tarragona)

CIF: F55586218

Telèfon: 977491033

E-Mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Lloc Web: https://www.generaigualtat.com

Dades Registrals: Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el núm. 14202

1.- OBJECTE

GENERA INNOVACIÓ, S.C.C.L. (en endavant també el prestador) com responsable del lloc web, https://www.generaigualtat.com, posa a disposició de les persones usuàries el present document, que regula l’ús del lloc web https://www.generaigualtat.com, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a totes les persones usuàries del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la Web, GENERA INNOVACIÓ, S.C.C.L. facilita a les persones usuàries l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper de persona usuària, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin d’aplicació.

Com usuaris, heu de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entreu a la web, doncs aquest pot patir modificacions, ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita la persona usuària ha de ser veraç. A aquests efectes, la persona usuària garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels  formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de la persona usuària mantenir tota la informació facilitada a GENERA INNOVACIÓ, S.C.C.L. permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, la persona usuària serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.2. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, de les persones menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats per a les persones menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen les persones menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a  continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

La persona usuària es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A tal efecte, la persona usuària s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de la persona prestadora.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f)  constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La persona prestadora s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta  informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, la persona prestadora no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

GENERA INNOVACIÓ, S.C.C.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol  naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

La persona prestadora no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per a  recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts per terceres persones, GENERA INNOVACIÓ, S.C.C.L. no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, la persona prestadora manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan esdevingui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que la persona usuària consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privacitat.

7.- XARXES SOCIALS

L’informem que GENERA INNOVACIÓ, S.C.C.L. pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que les persones usuàries incloguin en les mateixes [fent-se seguidors de la persona prestadora en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per la persona usuària. GENERA INNOVACIÓ, S.C.C.L. tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-li de les activitats, productes o serveis de la persona prestadora a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no se’n farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que GENERA INNOVACIÓ, S.C.C.L. consideri no apropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, GENERA INNOVACIÓ, S.C.C.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no l’imitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, texts, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part de la persona prestadora. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la persona prestadora serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens a la persona prestadora i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, la persona prestadora compte amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

La persona prestadora reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat de la persona prestadora sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquests.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt  ressenyat.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquestes desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals.